Jak wypełnić deklarację PIT-6?
PIT-6 do 20 stycznia. Jak wypełnić?

wróć... PIT-6 do 20 stycznia. Jak wypełnić?

Każdy hodowca psów rasowych musi zarejestrować swoją pozarolniczą działalność gospodarczą (działy specjalne produkcji rolnej) w Urzędzie Skarbowym. Deklarację PIT-6 na rok podatkowy 2024 składamy do 20 stycznia - podpowiadamy jak ją wypełnić.

Druk PIT-6 do wypełnienia znajdziemy w każdym Urzędzie Skarbowym. Kolejno uzupełniamy pola:

1) Numer NIP
4) Rok bieżący czyli 2024
5) Urząd Skarbowy, do którego składamy deklarację np. Urząd Skarbowy w Łasku, lub II Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty
6) znakiem „x” zaznaczamy złożenie deklaracji, jeśli będziemy w ciągu roku coś zmieniać zaznaczymy znakiem „x” korektę
7) Nazwisko hodowcy
8) Imię hodowcy
9) Data urodzenia hodowcy dzień – miesiąc – rok (tylko cyfry)
10-18) adres pod którym prowadzimy hodowlę – tylko jeden

Pod polem nr 36) niektóre urzędy wymagają napisania deklaracji
Nie będę prowadził książki przychodów i rozchodów” z podpisem

* Sami tego nie wpisujmy, poczekajmy na odpowiedź z urzędu

37) PSY RASOWE
38) 84*
39) liczba sztuk hodowlanych
41) 100*
146) Podpis hodowcy

*84 – to numer działu – Psy rasowe
*100 – to procent udziału. Jeśli oprócz hodowli psów rasowych prowadzimy hodowlę innych zwierząt, która objęta jest działami specjalnymi produkcji rolnej, musimy wyliczyć jaki procent naszego dochodu stanowi dany dział. W tym przypadku konieczne może okazać się wpisanie kolejnego adresu, jeśli psy hodujemy pod jednym adresem, a np. owce pod innym.

Wypełnioną deklarację PIT-6 wysyłamy do Urzędu Skarbowego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub zanosimy w dwóch egzemplarzach do kancelarii podawczej urzędu, odbierając jeden egzemplarz ze stemplem potwierdzającym złożenie pisma.

(BKJ)