Łączy nas pies - Zasady prywatności
Zasady prywatności

wróć... Zasady prywatności

Zasady zachowania prywatności

 1. Kennel Club podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Użytkowników (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).
 2. Dane osobowe przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204).
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Psa Rasowego KENNEL CLUB z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, nr KRS: 0000411920 adres poczty elektronicznej redakcja@laczynaspies.pl
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione:

- Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Psa Rasowego KENNEL CLUB, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, nr KRS: 0000411920, z siedzibą w Ciężkowie także w celach marketingowych.

- podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług oraz innym podmiotom, przy wykorzystaniu usług których Administrator prowadzi swoją działalność, takim, jak przedsiębiorcy pocztowi w zakresie dostarczania korespondencji.

 1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Kennel Club uprawnionym podmiotom także, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Kennel Club z mocy obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, ma także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 3. Użytkownikma prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrny   Danych   Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 4. Kennel Club nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).
 5. Kennel Club dla prawidłowego działania korzysta z plików cookies, dlatego warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies oraz włączenie funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji komputera powodującej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeń) wyłącza możliwość prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 6. Pliki cookies  (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 7. Kennel Club zamieszcza w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta pliki cookies.